:: เอกสารตรวจราชการ
4.1 รพ.เชียงยืน-เล่มเอกสารรับการตรวจราชการร รายละเอียด
3. รพ.โกสุมพิสัย นำเสนอผู้ตรวจราชการ_4กค67 รายละเอียด
4. รพ.เชียงยืน_นำเสนอผู้ตรวจราชการ รอบ 2_4 กค 67 รายละเอียด
2. รพ.กันทรวิชัย นำเสนอผู้ตรวจราชการรอบ 2-2567 (3 รายละเอียด
1. รูปเล่มการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2_2567 จ. รายละเอียด
รูปเล่มตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข อ.วาปีปทุม รอบที่ 2.66 รายละเอียด
มหาสารคาม นำเสนอตรวจ 2-2566 รายละเอียด
ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2566 สสจ.มหาสารคาม รายละเอียด
ไฟล์นำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2566 รพ.วาปีปทุม รายละเอียด
นำเสนอตรวจราชการ รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด
ภาพปก ตก 2-2567 รายละเอียด
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียด
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 7 ราย รายละเอียด
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รายละเอียด
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก รายละเอียด
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลใน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (พยาบาลวิชาชีพ) และพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัดหรือด้านการพยาบาลวิสัญญี) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียด
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รายละเอียด
รู้ทัน “ฉลากเนื้อสัตว์ไม่แปรรูป” ปลอด “ยาปฏิชีวนะ” จริง-ไม่จริง รายละเอียด
ขอเชิญชวนประกวดคลิปสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมในการเกษตร รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: :: อบรม/สัมมนา/ศึกษาต่อ
ขอเชิญเข้าประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2567 รายละเอียด
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัว รายละเอียด
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมฟิ้นฟูวิชาการ รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการวิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ รายละเอียด
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรม รายละเอียด
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และวัฒนธรรมปักกิ่ง รายละเอียด
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ รายละเอียด
สมัครเข้ารับการฝึกอบรม รายละเอียด
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "10th MISUR internationnal congress : Future trends in Mis-Urology รายละเอียด
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "10th MISUR internationnal congress : Future trends in Mis-Urology รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: ประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่6-2567 รายละเอียด
รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่5-2567 รายละเอียด
รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่4-2567 รายละเอียด
รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่3-2567 รายละเอียด
รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่2-2567 รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: โอนย้าย/รับสมัคร/สมัครงาน
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
ประกาศรับสมัครงาน จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) รายละเอียด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงวุฒิ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด
กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นและระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข (เพิ่มเติม) รายละเอียด
โรงพยาบาลเสนา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพกส. รพ.กันทรวิชัย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,แพทย์แผนไทย,จพ.เวชสถิติ วันที่ 12 ก.ค.2567 รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร จพ.เวชสถิติ (15-19ก.ค.67) รายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รพ.วาปีปทุม 5 ก.ค.2567 รายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รพ.กันทรวิชัย 5 ก.ค.67 รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาบูรณาการยกระดับการผลิตสมุนไพรครบวงจร GMP ภายใต้การใช้วิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสม รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาเครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้่นส่วนหลังของดวงตามชนิดความละเอียดสูง รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา รายละเอียด
เครื่องเอซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 Kw รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุินทร์ทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบซ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 % รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบซ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 % รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: งบทดลองประจำเดือน
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2567 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2567 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2567 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566 รายละเอียด
รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง 30 กันยายน 2566 รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566 รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: วารสาร สสจ.มค.
ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รายละเอียด
วารสารวิชาการ สสจ.มค. ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 รายละเอียด
วารสารวิชาการ สสจ.มค. ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 รายละเอียด
วารสารวิชาการ สสจ.มค. ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 รายละเอียด
การเตรียมและส่งต้นฉบับวารสาร รายละเอียด
แบบฟอร์มการส่งบทความวิชาการขอรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการ สสจ.มค. ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการ สสจ.มค. ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจลงตีพิมพ์วารสารวิชาการ สสจ.มค. ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 (เมษายน 2566 - กันยายน 2566) รายละเอียด
วารสารวิชาการ-สสจ.มค.-ปีที่-7-ฉบับที่-13 รายละเอียด
[ทั้งหมด]

>> ประกวดราคาจ้างเหมาบูรณาการยกระดับการผลิตสมุนไพรครบวงจร GMP ภายใต้การใช้วิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสม [ วันที่ : 2024-06-13 , อ่าน 91]
>> ประกาศประกวดราคาเครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ [ วันที่ : 2024-05-24 , อ่าน 88]
>> ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา [ วันที่ : 2024-04-30 , อ่าน 89]
>> ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้่นส่วนหลังของดวงตามชนิดความละเอียดสูง [ วันที่ : 2024-04-25 , อ่าน 87]
>> ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา [ วันที่ : 2024-04-25 , อ่าน 90]
>> เครื่องเอซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 Kw [ วันที่ : 2024-04-25 , อ่าน 92]
>> ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุินทร์ทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร [ วันที่ : 2024-04-25 , อ่าน 87]
>> ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง [ วันที่ : 2024-04-25 , อ่าน 90]
>> ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบซ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 % [ วันที่ : 2024-04-25 , อ่าน 87]
>> ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบซ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 % [ วันที่ : 2024-04-25 , อ่าน 90]

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบูรณาการยกระดับการผลิตสมุนไพรครบวงจร GMP ภายใต้การใช้วิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสม [ วันที่ : 2024-07-11 , อ่าน 88]
>> ประกาศผู้ชนะรายการเครื่องช่วยนวดหัวใจ [ วันที่ : 2024-06-06 , อ่าน 96]
>> ประกาศผู้ชนะเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 % [ วันที่ : 2024-05-31 , อ่าน 87]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน [ วันที่ : 2024-05-17 , อ่าน 88]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ [ วันที่ : 2024-05-17 , อ่าน 90]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่ [ วันที่ : 2024-05-17 , อ่าน 90]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง [ วันที่ : 2024-05-17 , อ่าน 90]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ [ วันที่ : 2024-05-17 , อ่าน 90]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา [ วันที่ : 2024-05-17 , อ่าน 91]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ วันที่ : 2024-05-17 , อ่าน 90]

>> ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบูรณาการยกระดับการผลิตสมุนไพรครบวงจร GMP ภายใต้การใช้วิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสม [ วันที่ : 2024-06-10 , อ่าน 96]
>> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร โรงพยาบาลวาปีปทุม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง [ วันที่ : 2024-03-12 , อ่าน 87]
>> ประกาศเผยแพร่แผน โครงการก่อสร้างห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 819 ตารางเมตร จำนวน 3 หลัง [ วันที่ : 2024-02-15 , อ่าน 89]
>> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร โรงพยาบาลวาปีปทุม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง [ วันที่ : 2024-02-15 , อ่าน 87]
>> แผนจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 [ วันที่ : 2023-12-19 , อ่าน 90]
>> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2567 [ วันที่ : 2023-06-27 , อ่าน 87]
>> ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ วันที่ : 0000-00-00 , อ่าน 88]

>> สัญญาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม [ วันที่ : 2024-07-05 , อ่าน 87]
>> สัญญาซื้อผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง [ วันที่ : 2024-07-05 , อ่าน 87]
>> สัญญาเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊ส [ วันที่ : 2024-07-05 , อ่าน 89]
>> สัญญาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นส่วนหลังของดวงตา [ วันที่ : 2024-07-05 , อ่าน 88]
>> สัญญาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ [ วันที่ : 2024-07-05 , อ่าน 89]
>> สัญญาซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 1 หัวตรวจ [ วันที่ : 2024-07-05 , อ่าน 87]
>> สัญญาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน [ วันที่ : 2024-07-05 , อ่าน 89]
>> สัญญาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง [ วันที่ : 2024-07-05 , อ่าน 86]
>> สัญญาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา [ วันที่ : 2024-07-05 , อ่าน 87]
>> สัญญาซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวีดิทัศน์ [ วันที่ : 2024-07-05 , อ่าน 87]


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่ เลขที่ 164 ม.12 ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร : 043 777971,043 777972,043 777973,043 777975
แฟกซ์ : 043 777970
Email : saraban-mkm@moph.go.th
ก่อตั้งเว็บไซต์ 1 ก.พ. 2566 (เว็บใหม่)