ปฏิทินกลุ่มงาน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
กลุ่มงานกฏหมาย
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
รวมทุกกลุ่มงาน