ผู้บริหาร


นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม


นายหัสชา เนือยทอง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
เบอร์ติดต่อ 085-0004800


นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
เบอร์ติดต่อ 093-9710702


นายอุดม บุบผาทาเต
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)
เบอร์ติดต่อ 087-8609412


นายวิเชียร ฉกาจนโรดม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เบอร์ติดต่อ 089-8417769


นายวัฒนะ ศรีวัฒนา
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เบอร์ติดต่อ 089-8413579


นายบุญถม ปาปะเพ
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิค)
เบอร์ติดต่อ 081-7088441