ผู้บริหาร


นายแพทย์พิทักษ์พงศ์ พายุหะ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม


นายหัสชา เนือยทอง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
เบอร์ติดต่อ 085-0004800


นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
เบอร์ติดต่อ 093-9710702


นายวัฒนะ ศรีวัฒนา
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เบอร์ติดต่อ 089-8413579


นายบุญถม ปาปะเพ
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิค)
เบอร์ติดต่อ 081-7088441