โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ

Showing 1-20 of 175 items.
#อำเภอรหัสชื่อWeb Siteหมายเหตุ
1เมืองมหาสารคาม04911โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียน- WebSiteถ่ายโอน
2เมืองมหาสารคาม04912โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวา- WebSiteถ่ายโอน
3เมืองมหาสารคาม04913โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตูม- WebSiteไม่ถ่ายโอน
4เมืองมหาสารคาม04914โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง- WebSiteไม่ถ่ายโอน
5เมืองมหาสารคาม04915โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ- WebSiteไม่ถ่ายโอน
6เมืองมหาสารคาม04916โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหว่าน- WebSiteไม่ถ่ายโอน
7เมืองมหาสารคาม04917โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้ง- WebSiteไม่ถ่ายโอน
8เมืองมหาสารคาม04918โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก- WebSiteถ่ายโอน
9เมืองมหาสารคาม04919โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช- WebSiteไม่ถ่ายโอน
10เมืองมหาสารคาม04920โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้- WebSiteไม่ถ่ายโอน
11เมืองมหาสารคาม04921โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด- WebSiteถ่ายโอน
12เมืองมหาสารคาม04922โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างาม- WebSiteถ่ายโอน
13เมืองมหาสารคาม04923โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ- WebSiteไม่ถ่ายโอน
14เมืองมหาสารคาม04924โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแอ่ง- WebSiteถ่ายโอน
15เมืองมหาสารคาม04925โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน- WebSiteไม่ถ่ายโอน
16เมืองมหาสารคาม04926โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อ- WebSiteไม่ถ่ายโอน
17เมืองมหาสารคาม13936โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็ก- WebSiteไม่ถ่ายโอน
18แกดำ04927โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาภู- WebSiteถ่ายโอน
19แกดำ04928โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแสง- WebSiteถ่ายโอน
20แกดำ04929โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว- WebSiteถ่ายโอน