หัวหน้ากลุ่มงาน


นางรุ่งเรือง แสนโกษา
หน.กลุ่มงานบริหารทั่วไป


นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรต์สาธารณสุข


นางพิสมัย ศรีทำนา
หน.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


นางสราญจิต อินศร
หน.กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด


นางแฉล้ม รัตนพันธ์
หน.กลุ่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


นางวันเพ็ญ ตันสุวรรณ
หน.กลุ่มงานนิติการ


นางรัติญา ประสาระเอ
หน.กลุ่มงานประกันสุขภาพ


นางนวลนิตย์ บุตรดีสุวรรณ
หน.กลุ่มงานทันตสาธารณสุข


นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์
หน.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


นางรัฐวดี โคตรนรินทร์
หน.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


นางสุธิดา คณะมะ
หน.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


นายประวัติ แปลงมาลย์
หน.กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวะล้อมและอาชีวอนามัย


นายกฤษณฎ์ โพธิ์ศรี
หน.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


นางสุมาลี ใหม่คามิ
หน.กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ


นายเดชาชิต แก้วม่วง
หน.กลุ่มงานดิจิทัลทางการแพทย์และสุขภาพ