หัวหน้ากลุ่มงาน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นายวิทวัส ละอองทอง
หน.กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรต์สาธารณสุข

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นายฤทธิรงค์ เรืองฤทธิ์
หน.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นางสราญจิต อินศร
หน.กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นางแฉล้ม รัตนพันธ์
หน.กลุ่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นางวันเพ็ญ ตันสุวรรณ
หน.กลุ่มงานนิติการ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นางโศภิตา จิตรวิกรานต์
หน.กลุ่มงานประกันสุขภาพ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นางนวลนิตย์ บุตรดีสุวรรณ
หน.กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์
หน.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นายบวร จอมพรรษา
หน.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นางสุธิดา คณะมะ
หน.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นายประวัติ แปลงมาลย์
หน.กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวะล้อมและอาชีวอนามัย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นายกฤษณฎ์ โพธิ์ศรี
หน.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นางสุมาลี ใหม่คามิ
หน.กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ