:: แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี
>> รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2566 และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2566 สู่การปฏิบัติการระดับอำเภอ และตำบลปีงบประมาณ 2566 [ ประกาศโดย : bancha วันที่ : 2023-03-24 , อ่าน 609]
[ทั้งหมด]

:: สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปี
>> สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ-ปี-2564 [ ประกาศโดย : bancha วันที่ : 2023-02-21 , อ่าน 32]
>> สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ-ปี-2563 [ ประกาศโดย : bancha วันที่ : 2023-02-21 , อ่าน 25]
>> สรุปผลการดำเนินงานตามแผนโครงการ-ปี-2565 [ ประกาศโดย : bancha วันที่ : 2023-02-21 , อ่าน 37]
[ทั้งหมด]

:: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
>> รุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2565 [ ประกาศโดย : bancha วันที่ : 2023-02-21 , อ่าน 34]
>> รุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 [ ประกาศโดย : bancha วันที่ : 2023-02-21 , อ่าน 22]
[ทั้งหมด]

:: แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
>> แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ ปี 2566 [ ประกาศโดย : bancha วันที่ : 2023-02-27 , อ่าน 69]
>> แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ ปี 2562 [ ประกาศโดย : bancha วันที่ : 2023-02-21 , อ่าน 24]
>> แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ ปี 2565 [ ประกาศโดย : bancha วันที่ : 2023-02-21 , อ่าน 31]
[ทั้งหมด]