:: แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี
>> รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับปรับปรุง วันที่ 22 พ.ย. 2566) [ ประกาศโดย : bancha วันที่ : 2023-12-04 , อ่าน 340]
>> นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2567 และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2567 สู่การปฏิบัติการระดับอำเภอ (รองนายแพทย์ฯ) [ ประกาศโดย : bancha วันที่ : 2023-10-25 , อ่าน 149]
>> รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2567 และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2567 สู่การปฏิบัติการระดับอำเภอ และตำบลปีงบประมาณ 25667 [ ประกาศโดย : bancha วันที่ : 2023-10-23 , อ่าน 181]
>> รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2566 และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2566 สู่การปฏิบัติการระดับอำเภอ และตำบลปีงบประมาณ 2566 [ ประกาศโดย : bancha วันที่ : 2023-03-24 , อ่าน 142]
[ทั้งหมด]

:: สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปี
>> สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ-ปี-2564 [ ประกาศโดย : bancha วันที่ : 2023-02-21 , อ่าน 128]
>> สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ-ปี-2563 [ ประกาศโดย : bancha วันที่ : 2023-02-21 , อ่าน 121]
>> สรุปผลการดำเนินงานตามแผนโครงการ-ปี-2565 [ ประกาศโดย : bancha วันที่ : 2023-02-21 , อ่าน 131]
[ทั้งหมด]

:: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
>> รุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2565 [ ประกาศโดย : bancha วันที่ : 2023-02-21 , อ่าน 119]
>> รุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 [ ประกาศโดย : bancha วันที่ : 2023-02-21 , อ่าน 125]
[ทั้งหมด]

:: แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
>> แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ ปี 2566 [ ประกาศโดย : bancha วันที่ : 2023-02-27 , อ่าน 129]
>> แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ ปี 2562 [ ประกาศโดย : bancha วันที่ : 2023-02-21 , อ่าน 127]
>> แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ ปี 2565 [ ประกาศโดย : bancha วันที่ : 2023-02-21 , อ่าน 114]
[ทั้งหมด]