ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 ขุนภักดีสุขกิจ ( ทองสุข สุวรรณกิจ) 2478 – 2494
2 นายแพทย์สมมาตร มิตรอารีย์ 2594 – 2495
3 นายแพทย์นคร เชื้อขุ่ม 2495 – 2496 (รก.)
4 นายแพทย์ลิต ลียะวนิช 2496 – 2497
5 นายแพทย์สมัคร มกรานนท์ 2497 – 2499
6 นายแพทย์สุธรรม หิรัญนิรมล 2499 – 2509
7 นายแพทย์ปทิว สุขวัฒน์ 2509 – 2512
8 นายแพทย์นถ สกุลพานิชย์ 2512 – 2518
9 นายแพทย์สุพัฒน์ ตระกูลดิษฐ์ 2518 – 2528
10 นายแพทย์อนันต์ เมนะรุจิ 2528 – 2530
11 นายแพทย์สมัคร ศรีจริยา  2530 – 2531
12 นายแพทย์สมยศ เจริญศักดิ์ 2531 – 2536
13 นายแพทย์จาตุรงค์ ธีระกนก 2536 – 2537
14 นายแพทย์กล้าหาญ หลิมสิริภาพ 2537 – 2539
15 นายแพทย์นพดล ปฏิทัศน์ 2539 – 2548
16 นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ
2548 – 2550
17 นายแพทย์สุริยา รัตนปริญญา
2550 – 2556
18 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ
2556 – 2560
19 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
2560 – 2564
20 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา
2564 – 2566
20 นายแพทย์พิทักษ์พงศ์ พายุหะ
2566 – ปัจจุบัน