นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นางสุธิดา คณะมะ
หน.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ปฏิทินกลุ่มงาน


:: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รายละเอียด
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก รายละเอียด
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลใน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (พยาบาลวิชาชีพ) และพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัดหรือด้านการพยาบาลวิสัญญี) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียด
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รายละเอียด
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข และพยาบาลวิชาชีพ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รวมจำนวน 8 ตำแหน่ง รายละเอียด
ประกาศ การประเมินบุคคลตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ จำนวน 10 ราย ครั้งที่ 2/2567 รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 8 ตำแหน่ง รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 66 ตำแหน่ง รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ รายละเอียด
รับทราบการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: โอนย้าย/รับสมัคร/สมัครงาน
โรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) รายละเอียด
โรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพกส. รพ.โกสุมพิสัย รพ.เชียงยืน สสอ.โกสุมพิสัย รายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รพ.วาปีปทุม ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รพ.โกสุมพิสัย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ นักโภชนาการ รายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รพ.เชียงยืน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, จพ.การเงินและบัญชี, นักโภชนาการ,นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด,จพ.การเงินและบัญชี รายละเอียด
การย้ายภายในจังหวัดรอบที่ 2 ปี 2567 รายละเอียด
โรงพยาบาลบรบือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: หนังสือเวียน
เรื่อง รับทราบการเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: อบรม/สัมมนา/ศึกษาต่อ
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัว รายละเอียด
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมฟิ้นฟูวิชาการ รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการวิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ รายละเอียด
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรม รายละเอียด
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และวัฒนธรรมปักกิ่ง รายละเอียด
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ รายละเอียด
สมัครเข้ารับการฝึกอบรม รายละเอียด
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "10th MISUR internationnal congress : Future trends in Mis-Urology รายละเอียด
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "10th MISUR internationnal congress : Future trends in Mis-Urology รายละเอียด
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "10th MISUR internationnal congress : Future trends in Mis-Urology รายละเอียด
[ทั้งหมด]
:: แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับการประเมินบุคคล ระดับชำนาญการพิศษ รายละเอียด
แบบฟอร์มแบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล (นอกระดับควบ) รายละเอียด
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ รายละเอียด
คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมฯ รายละเอียด
แบบฟอร์มขอโอน รายละเอียด
แบบฟอร์มขอโอน รายละเอียด
แบบฟอร์ม ประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ในวันที่ ๑ ตุลาคม 2566 รายละเอียด
แบบฟอร์ม_สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตำแหน่งระดับควบและมีผู้ครอง) รายละเอียด
ใบลา ตามระเบียบการลา พ.ศ.2555 รายละเอียด
[ทั้งหมด]

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่ เลขที่ 164 ม.12 ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร : 043 777971,043 777972,043 777973,043 777975
Email : -