แบบฟอร์ม

#รายการรายละเอียดประกาศโดยอ่านวันที่เพิ่ม
1แบบฟอร์มใบสมัครขอรับการประเมินบุคคล ระดับชำนาญการพิศษรายละเอียดtonk1432023-12-19 10:30:49
2แบบฟอร์มแบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล (นอกระดับควบ)รายละเอียดtonk1212023-12-19 10:30:35
3แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯรายละเอียดdenciromez1182023-11-17 11:10:24
4คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมฯรายละเอียดdenciromez1172023-11-13 09:50:30
5แบบฟอร์มขอโอนรายละเอียดtonk1332023-09-19 16:00:57
6แบบฟอร์มขอโอนรายละเอียดtonk1332023-09-19 16:00:01
7แบบฟอร์ม ประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ในวันที่ ๑ ตุลาคม 2566รายละเอียดdenciromez1312023-08-04 13:25:21
8แบบฟอร์ม_สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตำแหน่งระดับควบและมีผู้ครอง)รายละเอียดorakan1252023-07-12 11:15:24
9แบบฟอร์มของใช้อินเตอร์เน็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรายละเอียดbancha1162023-06-01 09:00:42
10ใบลา ตามระเบียบการลา พ.ศ.2555รายละเอียดtonk1392023-02-14 10:25:03
Showing 1-20 of 50 items.

แบบฟอร์ม

#รายการรายละเอียดประกาศโดยวันที่เพิ่ม
1ใบสมัครขอรับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษDOWNLOADmiyamotonk2022-06-13
2แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)DOWNLOADmiyamotonk2022-06-13
3แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารคำขอประเมินผลงานวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญDOWNLOADwilaiwan2022-04-26
4แบบฟอร์มการจัดทำผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษDOWNLOADwilaiwan2022-04-21
5แบบประเมินบุคคล (กรณีการเลื่อนระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส)DOWNLOADwilaiwan2022-03-31
6แบบประเมินศักยภาพบุคคล (กรณีการรับเงินประจำตำแหน่ง)DOWNLOADwilaiwan2022-03-31
7แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคลDOWNLOADwilaiwan2022-03-31
8แบบฟอร์มสิทธิรักษาพยาบาล (แบบ 7127)DOWNLOADmiyamotonk2022-02-10
9ประกาศ สป.สธ. แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ฉบับที่ 2DOWNLOADmiyamotonk2021-04-29
10แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และหรือการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา เนื่องจากการแพร่ระบาด COVID-19DOWNLOADmiyamotonk2021-04-19
11แบบฟอร์มการขอโอนDOWNLOADจินตนา2021-03-09
12แบบฟอร์มการขอย้ายDOWNLOADจินตนา2021-03-09
13แบบหนังสือขอลาออกจากราชการDOWNLOADmiyamotonk2020-06-05
14แบบฟอร์มมอบอำนาจ ขอ ก.พ.7DOWNLOADmiyamotonk2020-02-17
15แบบสอบถาม Exit InterviewDOWNLOADmiyamotonk2020-02-17
16แบบฟอร์มการขอใช้ระบบ Video Conference ของ สสจ.มหาสารคามDOWNLOADsumatbcs2019-10-01
17แบบขอความเห็นชอบในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการ(ปรับปรุง 6 มค 62)DOWNLOADsodacoke2019-12-06
18แบบขอความเห็นชอบในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จัดจ้างตามแผนงานหรือโครงการ(ปรับปรุง 6 มค 62)DOWNLOADsodacoke2019-12-06
19แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐDOWNLOADmiyamotonk2019-03-27
20แบบฟอร์มหนังสือรับรองบุคคลDOWNLOADmiyamotonk2019-01-07