สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปี

#รายการรายละเอียด
1สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ-ปี-2564รายละเอียด
2สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ-ปี-2563รายละเอียด
3สรุปผลการดำเนินงานตามแผนโครงการ-ปี-2565รายละเอียด