:: อบรม/สัมมนา/ศึกษาต่อ

#รายการรายละเอียด
1ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชุมในรูปแบบ On-Site ซึ่งในปีนี้รายละเอียด
2ขอเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง Hospital Information Management for Logistics รายละเอียด
3ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์รายละเอียด
4ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนรายละเอียด
5ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ The 7 "Bienninal Clinical-Radiologic"รายละเอียด
6ประชาสัมพันธ์เข้าอบรมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง รูปแบบและแนวทาง การดำเนินงานจ้างเหมาบริการทางการแพทย์รายละเอียด
7ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางรายละเอียด
8ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพความรอบรู้ด้านสุขภาพรายละเอียด
9ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาภาคใต้ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566รายละเอียด
10ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการรายละเอียด
11ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อเรื่อง เรื่อง "Everything Everywhere All for GP"รายละเอียด
12ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2566 ครั้งที่ 3/2566รายละเอียด
13ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม Innovation Management Professional เพื่อสร้างความรู้และทักษะให้กับผู้บริหารรายละเอียด
14สมัครเข้ารับการฝึกอบรมรายละเอียด
15ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2566 ครั้งที่ 37รายละเอียด
16ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเผยแพร่ความรู้ออนไลน์ เรื่อง ความปวดคือสัญญาณชีพ ฯรายละเอียด
17ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการศัลยแพทย์กระดูกสันหลังภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือรายละเอียด
18ขอประชาสัมพันธ์อบรเชิงปฏิบัติการหลักสูตรขับเคลื่อนองค์กรสู่S-Curve พร้อมแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนรายละเอียด
19ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์ออกแบบองค์กรร่วมในงาน Rethink Academy 2023รายละเอียด
20ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ RIAC 2023รายละเอียด