:: อบรม/สัมมนา/ศึกษาต่อ

#รายการรายละเอียด
1ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวรายละเอียด
2ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมฟิ้นฟูวิชาการรายละเอียด
3ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการวิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์รายละเอียด
4ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมรายละเอียด
5หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และวัฒนธรรมปักกิ่งรายละเอียด
6ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการรายละเอียด
7สมัครเข้ารับการฝึกอบรมรายละเอียด
8ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "10th MISUR internationnal congress : Future trends in Mis-Urologyรายละเอียด
9ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "10th MISUR internationnal congress : Future trends in Mis-Urologyรายละเอียด
10ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "10th MISUR internationnal congress : Future trends in Mis-Urologyรายละเอียด
11ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "10th MISUR internationnal congress : Future trends in Mis-Urologyรายละเอียด
12ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมรายละเอียด
13ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการรายละเอียด
14ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญร่วมประชุมวิชาการรายละเอียด
15ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567รายละเอียด
16ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชากรรายละเอียด
17ขอรับการสนับสนุนโครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศลรายละเอียด
18ขอเชิญเข้าอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายละเอียด
19ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายละเอียด
20ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการพยาบาลจักษุรายละเอียด