คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัตราชการ (KPIs) ระดับอำเภอ

#รายการรายละเอียด
1แบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัด (SARs) ปีงบประมาณ 2566รายละเอียด
2คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPIs) ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2566รายละเอียด
3คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPIs) ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2565รายละเอียด
4คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPIs) ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2564รายละเอียด
5คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPIs) ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2563รายละเอียด
6คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPIs) ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562รายละเอียด