คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัตราชการ (KPIs) ระดับอำเภอ

#รายการรายละเอียด
1คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ (KPIs) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567รายละเอียด
2แบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัด (SARs) ปี 2567รายละเอียด
3แบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัด (SARs) ปีงบประมาณ 2566รายละเอียด
4คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPIs) ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2566รายละเอียด
5คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPIs) ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2565รายละเอียด
6คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPIs) ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2564รายละเอียด
7คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPIs) ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2563รายละเอียด
8คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPIs) ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562รายละเอียด