ผลงานประจำปี

#รายการรายละเอียด
1สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2566รายละเอียด
2ผลการดำเนินการประจำปี งบประมาณ 2566รายละเอียด
3กลุ่มงานบริหารทั่วไป ปี 2565รายละเอียด
4กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ปี 2565รายละเอียด
5กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการรายละเอียด
6กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2565รายละเอียด
7กลุ่มงานประกันสุขภาพ ปี 2565รายละเอียด
8กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565รายละเอียด
9กลุ่มงาน CD ปี 2565รายละเอียด
10กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ปี 2565รายละเอียด
11กลุ่งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติดรายละเอียด
12กลุ่มงานกฏหมาย ปี 2565รายละเอียด
13กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2565รายละเอียด
14กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลรายละเอียด
15กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อมรายละเอียด
16กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปี 2565รายละเอียด