ผู้ชนะการเสนอราคา

#รายการรายละเอียด
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารประชุมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด
4สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เดือน มิถุนายน 256๖รายละเอียด
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน จำนวน 3 เรื่องรายละเอียด
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด
7ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์รายละเอียด
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างรายละเอียด
9สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและประจำเดือน มีนาคม 2566รายละเอียด
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการรายละเอียด
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด