แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

#รายการรายละเอียด
1แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ ปี 2566รายละเอียด
2แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ ปี 2562รายละเอียด
3แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ ปี 2565รายละเอียด