โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ

Showing 21-40 of 175 items.
#อำเภอรหัสชื่อWeb Siteหมายเหตุ
21แกดำ04930โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาหลุง- WebSiteถ่ายโอน
22แกดำ04931โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่าง- WebSiteถ่ายโอน
23แกดำ04932โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไร่- WebSiteถ่ายโอน
24แกดำ04933โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนภิบาล- WebSiteถ่ายโอน
25โกสุมพิสัย04934โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางใหญ่- WebSiteถ่ายโอน
26โกสุมพิสัย04935โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว- WebSiteไม่ถ่ายโอน
27โกสุมพิสัย04936โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระพัง- WebSiteถ่ายโอน
28โกสุมพิสัย04937โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนพยอม- WebSiteถ่ายโอน
29โกสุมพิสัย04938โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพง- WebSiteไม่ถ่ายโอน
30โกสุมพิสัย04939โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขิงแคง- WebSiteถ่ายโอน
31โกสุมพิสัย04940โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่เหนือ- WebSiteถ่ายโอน
32โกสุมพิสัย04941โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ- WebSiteถ่ายโอน
33โกสุมพิสัย04942โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเมืองน้อย- WebSiteถ่ายโอน
34โกสุมพิสัย04943โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางสินไชย- WebSiteไม่ถ่ายโอน
35โกสุมพิสัย04944โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขื่อน- WebSiteถ่ายโอน
36โกสุมพิสัย04945โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเดื่อ- WebSiteไม่ถ่ายโอน
37โกสุมพิสัย04946โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนงาม- WebSiteไม่ถ่ายโอน
38โกสุมพิสัย04947โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนจำปา- WebSiteไม่ถ่ายโอน
39โกสุมพิสัย04948โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางท่าแจ้ง- WebSiteถ่ายโอน
40โกสุมพิสัย04949โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแห่ใต้- WebSiteถ่ายโอน