รานงานข้อมูลผ่านโปรแกรม DataStudio โดยรายงานข้อมูลแบบ สรุปข้อมูลทุกอย่างให้อยู่ในหน้าจอเดียวเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงาน ดูข้อมูลแล้วเข้าใจได้ทันที (Dash Board)